Διαγνωστικές Εξετάσεις

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Το πρόγραμμα υγείας Prime Med Plus δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του πραγματοποίησης Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία των μεγαλύτερων ομίλων ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων, καθώς και Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων Διαγνωστικών εξετάσεων :

Α. Απεριόριστων και Δωρεάν Διαγνωστικών εξετάσεων στα μέλη του που θα κάνουν χρήση του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Β. Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων με συμμετοχή ποσοστού δέκα πέντε επί τοις εκατό (15%) στον τιμοκατάλογο κάθε συμβεβλημένου Νοσηλευτικού ιδρύματος, για τα μέλη του προγράμματος που δεν είναι ενταγμένα σε κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του ασφαλιστικού τους φορέα.

Γ. Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων με ειδικό διαμορφωμένο τιμοκατάλογο σε Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων Διαγνωστικών κέντρων/Πολυιατρείων, για τα μέλη του προγράμματος που δεν είναι ενταγμένα σε κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του ασφαλιστικού τους φορέα

Δ. Για έκτακτα περιστατικά είτε από ασθένεια είτε από ατύχημα, καλύπτονται οι διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και έως του ποσού των 300 ευρώ ανά περιστατικό, και 100% (Εξαιρείται ο Όμιλος Υγεία –Μητέρα και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών)      

Οι εξετάσεις αυτές παρέχονται ανεξαρτήτου ηλικίας ή προϋπάρχουσας πάθησης και πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Πολυιατρεία των μεγαλυτέρων ιδιωτικών νοσοκομειακών ομίλων στην Ελλάδα και Διαγνωστικά κέντρα, τα οποία διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο τεχνικό και νοσηλευτικό δυναμικό και ποιοτικό ιατρικό περιβάλλον.