Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

 

Η ιστοσελίδα www.mydirect.gr αποτελεί ιδιοκτησία της MYDIRECT Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (η «myDirect») και ανήκει κατά αποκλειστική χρήση στην ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ»). Από την ιστοσελίδα www.mydirect.gr παρέχονται πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με ασφαλιστικά  προϊόντα της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, τα οποία προωθούνται, μεταξύ άλλων, από  την ίδια ιστοσελίδα απευθείας από την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, και από τη myDirect, τηλεφωνικά και από τα άλλα μέσα επικοινωνίας που αναφέρονται και στην ιστοσελίδα (την τηλεφωνική γραμμή 210 94 60100, το email mydirect@interamerican.gr και τις σχετικές φόρμες και chatbox επικοινωνίας), στην αγορά. Η χρήση του www.mydirect.gr  συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Για το λόγο αυτό η προσεκτική ανάγνωση των όρων και η αποδοχή αυτών κρίνεται απαραίτητη.

Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.mydirect.gr και/ή συναλλάσσονται μέσω αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Ο δικτυακός τόπος www.mydirect.gr χρησιμοποιείται χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.mydirect.gr, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κ.λπ., αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία ή ανήκει κατά αποκλειστική χρήση στην ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων. 

Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλουν να:

  • • αποδέχονται τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
  • • απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα.
  • • επανορθώνουν οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στις παραπάνω εταιρίες ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας από αυτούς.

 

Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση, καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση δε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.mydirect.gr, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του.

Περαιτέρω ενημερώνουμε ότι, ο πάροχος του δικτυακού τόπου δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Επιπρόσθετα, οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο www.mydirect.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ δεν αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, εκτός, εννοείται, εάν πρόκειται για διαδικτυακούς τόπους της ίδιας της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ. Κατά συνέπεια, και με την ίδια εξαίρεση, η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών. Επίσης, και με την ίδια εξαίρεση, η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ δε φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.

Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.mydirect.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του www.mydirect.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες.

Σε κάθε περίπτωση, η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του www.mydirect.gr, να μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ  δε φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο www.mydirect.gr, τη διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παραχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο www.mydirect.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

Αν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Ωστόσο, καμία τροποποίηση δεν έχει ισχύ, αν αυτή δε δηλωθεί γραπτά.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και όλα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτόν, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.