Διαχείριση Ζημιάς

interamerican logo
Διαχείριση Ζημιάς

Σε περίπτωση ατυχήματος, μπορείτε να αναγγείλετε τη ζημιά που έχει υποστεί ή και προκαλέσει το όχημά σας καλώντας το 1158.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να παραμείνετε στο σημείο του συμβάντος, θα πρέπει να αναγγείλετε τη ζημιά που υπέστη ή προκάλεσε το όχημά σας, μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνικά στο 1158, ή

Συμπληρώνοντας την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος και στέλνοντάς την:
Με φαξ στο 210 946 1045 ή 210 946 1055
Με email στο motorclaims@interamerican.gr
Ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 161, 104 47, Αθήνα

Σε κάθε περίπτωση, για την αναγγελία ζημιάς είναι απαραίτητο να στείλετε αντίγραφο του διπλώματός σας και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Η INTERAMERICAN, μετά την αναγγελία της ζημιάς, φροντίζει για την αποζημίωσή σας, με γρήγορες και απλές διαδικασίες:

Αναθέτει σε πραγματογνώμονα να εκτιμήσει το κόστος των υλικών ζημιών που προέκυψαν από το ατύχημα και να υποβάλει έκθεση πραγματογνωμοσύνης στο διακανονιστή που χειρίζεται την υπόθεση. Για να κλείσετε ραντεβού για πραγματογνωμοσύνη, τηλεφωνήστε στο 1158.

Μπορείτε να επισκευάσετε το όχημά σας γρήγορα, χωρίς να καταβάλετε χρήματα, εφόσον η ασφαλιστή εταιρία του άλλου οχήματος, συμμετέχει στον Φιλικό Διακανονισμό και επιβεβαιωμένα δεν ευθύνεστε για το ατύχημα. Σε αυτή την περίπτωση η αποζημίωση θα πραγματοποιηθεί άμεσα, μετά την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που θα σας ζητηθούν.