Προγράμματα ασφάλισης Μοτοσυκλέτας

Καλύψεις Basic Saver

Το βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση για τη μοτοσυκλέτα σας, καθώς και μία σειρά από επιπλέον καλύψεις που σας προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά.
Στη myDirect νοιαζόμαστε όχι μόνο για τη μοτοσυκλέτα σας αλλά και για σας!

Παρακάτω παρουσιάζονται οι καλύψεις αναλυτικά.


Basic Saver
 1. Αστική Ευθύνη προς τρίτους
 2. Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 3. Νομική Προστασία
 4. Επέκταση Αστικές ευθύνης σε χώρες Ε.Ε και Ε.Ο.Χ.
 5. Επέκταση συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες Ε.Ε και Ε.Ο.Χ.
 6. Φροντίδα Ατυχήματος

 

 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους
  • Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου, του κυρίου/κατόχου του οχήματος, καθώς και κάθε οδηγού, υπευθύνου ή προστηθέντα για την οδήγηση, (Ασφαλιζόμενα πρόσωπα) έναντι απαιτήσεων τρίτων για ζημιές ή βλάβες που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του ασφαλιζόμενου οχήματος και αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις:

   1.τραυματισμού, θανατηφόρου τραυματισμού ή πρόκλησης σωματικών βλαβών σε τρίτα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και των επιβατών του οχήματος. Το ανώτατο όριο κάλυψης ανά παθόντα για σωματικές βλάβες είναι €1.220.000

   2.υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα, Το ανώτατο όριο κάλυψης ανά συμβάν για υλικές ζημιές είναι €1.220.000

   3.υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του Ασφαλιζόμενου, του οδηγού ή του Λήπτη της Ασφάλισης. Το ανώτατο όριο κάλυψης ανά συμβάν για υλικές ζημιές είναι €1.220.000. Η παρεχόμενη κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει:

   4.την Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του ασφαλιζόμενου οχήματος έναντι τρίτων, σε περίπτωση κλοπής ή βίαιας αφαίρεσής του,

   5.τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από την πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανατηφόρου τραυματισμού.

 • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόμενο όχημα από τη σύγκρουσή του εντός Ελλάδας με τρίτο όχημα που είναι ανασφάλιστο και ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου για το ατύχημα.
 • Νομική Προστασία
  • Καλύπτονται τα έξοδα παροχής νομικής υποστήριξης στα οποία θα υποβληθεί ο Ασφαλιζόμενος για υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με την κυκλοφορία του ασφαλιζόμενου οχήματος και αφορούν γεγονότα που συνέβησαν κατά το χρόνο ασφάλισης του οχήματος με την κάλυψη αυτή, με ανώτατο όριο τις €3.000
 • Επέκταση Αστικές ευθύνης σε χώρες Ε.Ε και Ε.Ο.Χ.
  • Σε περίπτωση πραγματοποίησης ταξιδιού στο εξωτερικό, η κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος επεκτείνεται και στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του «Ενιαίου Οικονομικού Χώρου».
 • Επέκταση συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες Ε.Ε και Ε.Ο.Χ.
  • Σε περίπτωση πραγματοποίησης ταξιδιού στο εξωτερικό, η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές καλύψεις του οχήματος (καλύψεις που αφορούν ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα) και για ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
 • Φροντίδα Ατυχήματος
  • Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος:

   1. στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στις νήσους Άνδρο, Εύβοια, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Λήµνο, Σάµο, Ρόδο, Κρήτη, Χίο, Λέσβο, Κω, Λέρο, Κάρπαθο, Μύκονο, Σύρο, Νάξο, Πάρο, Θήρα (Σαντορίνη), Σίφνο, Κύθηρα και Αίγινα,

   2. σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης εκτός Αλβανίας, για το οποίο (τροχαίο ατύχηµα) ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ατυχήµατος ή ζηµιάς, παρέχεται µέσω της Εταιρίας Οδικής Βοήθειας «Union Road Assistance Oδική Βοήθεια Εταιρία Περιρισμένης Ευθύνης» (Τζαβέλα11, Αγ. Δημήτριος Αττικής, τηλ. +30  212 212 7999) η αποστολή  στον τόπο του ατυχήµατος συνεργάτη της,  ο οποίος θα αναλάβει να παράσχει τις εξής υπηρεσίες:

   1. Επιβεβαίωση του ατυχήµατος και καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων.

   2. Λήψη φωτογραφιών των εµπλεκοµένων οχηµάτων και του τόπου του ατυχήµατος.

   3. Επιτόπια συµπλήρωση της δήλωσης ατυχήµατος.

   4. Ρυµούλκηση – µεταφορά του  οχήµατοςµέχρι τον πλησιέστερο η καταλληλότερο συνεργείο για την επισκευή του ήστον τόπο επιλογής του Ασφαλιζόµενου, εντός του νομού που συνέβη το ατύχημα, σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  

   ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατος αυτό µεταφέρεται εντός των ορίων του νοµού ακινητοποίησης, καθώς επίσης και ότι στο εξωτερικό ή µεταφορά του οχήµατος γίνεται στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της χώρας που έχει ακινητοποιηθεί το όχηµα συνεπεία ατυχήµατος και όχι στον τόπο µόνιµης κατοικίας του Ασφαλιζόµενου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι µε τη µεταφορά του οχήµατος από τον τόπο του ατυχήµατος στον τόπο επιλογής του Ασφαλιζόµενου ολοκληρώνεται η υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήµατος και παύει η οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση.

   5. Φύλαξη του οχήµατος, σε περίπτωση που το συνεργείο επισκευής είναι κλειστό λόγω αργίας ή Σαββατοκύριακου και μεταφορά του στο υποδειχθέν από τον ασφαλισμένο  συνεργείο, εντός της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την φύλαξή του. Για το υπερβάλλον χρονικό διάστημα την υποχρέωση καταβολής φύλακτρων τη φέρει ο ασφαλισμένος

   Όλες οι προαναφερόµενες υπηρεσίες παρέχονται σε είδος (όχι σε χρήµα) µέσω της προαναφερόµενης εταιρίας (Union Road Assistance) και των συνεργατών της. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δίνουν στον Ασφαλιζόµενο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσόν που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει προς τους εν λόγω τρίτους. Σε περιπτώσεις συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, και µόνο τότε, µπορεί να ζητηθεί από τον Ασφαλιζόµενο η καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες υπηρεσίες οι οποίες θα του αποδοθούν, εφόσον έχουν εγκριθεί πριν από την πραγµατοποίησή τους από την Εταιρία, µε την αποστολή των σχετικών παραστατικών.