Καλύψεις Full Saver

Καλύψεις Full Saver


Το πακέτο καλύψεων myCar Full Saver μπορεί να προστεθεί στο πρόγραμμα Plus Saver και προσφέρει μία σειρά απο επιπλέον καλύψεις και παροχές για την απόλυτη προστασία του αυτοκινήτου σας. Οι επιπλέον καλύψεις παρουσιάζονται παρακάτω.

 

Full Saver

20. Ίδιες ζημιές (πέραν της πυρκαγιάς και έκρηξης) από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες

21. Ζημιές από φυσικά φαινόμενα

22. Αντικατάσταση κλειδιών

23. Ίδιες Ζημιές

 

 

 • Ίδιες ζημιές (πέραν της πυρκαγιάς και έκρηξης) από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος  που οφείλονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές ή κακόβουλες ενέργειες. Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή min 500€ (ή το 3% της ασφαλιστικής κάλυψης).
 • Ζημιές από φυσικά φαινόμενα
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα λόγω θύελλας ή/και καταιγίδας ή/και πλημμύρας ή/και χιονόπτωσης ή/και χαλαζόπτωσης. Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη της χιονόπτωσης αφορά αποκλειστικά ζημιές που προκαλούνται από το βάρος του χιονιού. Στην κάλυψη της θύελλας συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πτώση δέντρων ή/και στύλων από θύελλα. Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή €300.
 • Αντικατάσταση κλειδιών
  • Καλύπτονται τα έξοδα ξεκλειδώματος του οχήματος, καθώς και τα έξοδα αντικατάστασης των κλειδιών του σε περίπτωση απώλειάς τους, με ανώτατο όριο το ποσό των 150€
 • Ίδιες Ζημιές
  • Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος που προκαλούνται αποκλειστικά από σύγκρουση με άλλο όχημα κατά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα. Aκόμη, καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόμενο όχημα αποκλειστικά και μόνο από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνισή του, καθώς και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, φόρτωσης ή εκφόρτωσής του σε τρένα, επιβατικά πλοία ή πορθμεία που εκτελούν κανονικό δρομολόγιο. Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή min 500€ (ή το 3% της ασφαλιστικής κάλυψης).
 • Κάλυψη αερόσακου (προαιρετικά)      
  •  Καλύπτεται το κόστος αντικατάστασης των αερόσακων και των ζωνών ασφαλείας του ασφαλιζόμενου οχήματος, σε περίπτωση καταστροφής τους μετά πό ατύχημα και συγκεκριμένα συνέπεια σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνισης, σε Α κίνδυνο μέχρι το ποσό των 800€.