Καλύψεις Basic Saver

Καλύψεις Basic Saver


Το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου, περιλαμβάνει την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση για το αυτοκίνητό σας, καθώς και μία σειρά από επιπλέον καλύψεις που σας προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά. Προαιρετικά, μπορείτε να προσθέσετε την κάλυψη θραύσης κρυστάλλων.


Στη myDirect νοιαζόμαστε όχι μόνο για το αυτοκίνητό σας αλλά και για σας!

Παρακάτω παρουσιάζονται οι καλύψεις αναλυτικά.

 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
  • Καλύπτεται ο Ασφαλιζόμενος οδηγός για ατύχημα που θα συμβεί κατά την οδήγηση του ασφαλιζόμενου οχήματος και θα έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ή τη μόνιμη ολική ανικανότητά του με ανώτατο όριο τις €5.000.
 • Νομική Προστασία
  • Καλύπτονται τα έξοδα παροχής νομικής υποστήριξης στα οποία θα υποβληθεί ο Ασφαλιζόμενος για υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με την κυκλοφορία του ασφαλιζόμενου οχήματος και αφορούν γεγονότα που συνέβησαν κατά το χρόνο ασφάλισης του οχήματος με την κάλυψη αυτή, με ανώτατο όριο τα €3.000.
 • Αστική Ευθύνη Πυρκαϊάς
  • Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου έναντι απαιτήσεων τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά του ασφαλιζόμενου οχήματος, η οποία δεν συνδέεται αιτιωδώς με την κυκλοφορία του. Το ανώτατο όριο της κάλυψης είναι €20.000.
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων της βασικής κάλυψης λόγω απώλειας εργασίας
  • Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης απολυθεί από την εργασία του ή διακόψει αναγκαστικά (πτώχευση) την επαγγελματική του δραστηριότητα σε περίπτωση που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής της επόμενης οφειλής του Ασφαλιστηρίου όσον αφορά στη βασική κάλυψη, εφόσον αυτή συμπίπτει χρονικά με την περίοδο που είναι άνεργος, με μέγιστη περίοδο κάλυψης, από την ημερομηνία της απόλυσης ή της αναγκαστικής διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας και της μόνιμης διακοπής των εργασιών του (πτώχευση), ίση με τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου.
 • Υλικές Ζημιές Οικογένειας
  • Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος μεταξύ οχημάτων που οδηγούνται ή βρίσκονται στην κυριότητα προσώπων που ανήκουν στην οικογένεια του Ασφαλιζόμενου, του οδηγού ή του Λήπτη της Ασφάλισης, η παρεχόμενη με την προηγούμενη παράγραφο κάλυψη αστικής ευθύνης επεκτείνεται, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις (στο πλαίσιο που δεν τροποποιούνται με τον παρόντα ειδικό όρο) και επί των υλικών ζημιών των αναίτιων οχημάτων, μέχρι του ποσού που αναγράφεται για την κάλυψη αυτή στον πίνακα καλύψεων.
  • Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή €500 και ανώτατο όριο κάλυψης τις €3000